Pages

Friday, March 15, 2013

ՈՒՐԱԽ ԶԱՏԻԿ

     Գրեգ Լորի
     «Բայց մեռելների հարության մասին չե՞ք կարդացել Աստծո ձեզ ասված խոսքում: «Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը»: Աստված մեռելների ԱՍՏՎԱԾԸ չէ, այլ ողջերինը»  (Մատթ. 22.31-32):