Pages

Sunday, May 3, 2015

ԱՂԱՎԱՂԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ

     Գ. Լորի
     «
Տեր Աստծո ստեղծած դաշտի բոլոր գազաններից առավել խորամանկ էր օձը: Նա կնոջն ասաց. «Իսկապե՞ս Աստված ասաց, թե պարտեզի որևէ ծառից մի կերեք»»:
Ծննդոց 3.1