Pages

Friday, December 31, 2021

7 ՔԱՅԼ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Օր 3. Աղոթել)

Օր երրորդ. Աղոթել
Գ. Լորի

Աստծո հետ զրուցելու գաղափարը կարող է տարօրինակ կամ ահազդու թվալ: Սակայն աղոթքը հիանալի փորձառություն է, եթե արվի այնպես, ինչպես Աստված է ցանկանում:  Աստվածաշունչը մեզ հրահանգում է աղոթել միշտ, ցանկացած կեցվածքով, ցանկացած վայրում և ցանկացած պատճառով: Կարևոր չէ, թե ինչ բառեր ենք օգտագործում, երբ աղոթում ենք: Մեր խոսքը կարող է լինել պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական: Աստված միայն ցանկանում է, որ մենք աղոթենք մաքուր և անկեղծ սրտով: