Pages

Tuesday, November 20, 2012

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԵՐՈՒՆԴ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ

     Գրեգ Լորի

     «Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, բայց մշակները՝ քիչ։ Ուստի խնդրեցե՛ք հնձի Տիրոջը, որ իր հնձի համար մշակներ ուղարկի»» (Ղուկ. 10.2):

Saturday, November 10, 2012

ԼԻՆԵՆՔ ԽՈՐԱԹԱՓԱՆՑ, ԲԱՅՑ ՈՉ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՂ

     Գրեգ Լորի
     «Ապա ճշմարտությունը խոսելով սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ աճենք Նրանով, որ Գլուխն է, այսինքն՝ Քրիստոսով» (Եփես. 4.15):

ԱՆՀԱՎԱՏՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՍԻՐԱԾ ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ

     Գրեգ Լորի   
     
«Որովհետև արդեն ժամանակն է, որ դատաստանը սկսվի, և սկսվի ԱՍՏԾՈ տնից: Իսկ եթե նախ մենք ենք դատվելու, ապա ի՞նչ կլինի վախճանը նրանց, ովքեր չհնազանդվեցին ԱՍՏԾՈ Ավետարանին» (Ա ՊԵտրոս 4.17):

Saturday, November 3, 2012

ՄԻ ՎՍՏԱՀԵՔ ՁԵՐ ՍՐՏԻՆ

     Գրեգ Լորի     
     Սիրտը ամեն բանից ավելի խաբեբա ու խիստ չար է, ո՞վ կարող է ճանաչել այն» (Երեմ. 17.9):

ՀԱՎԱՏՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

     Գրեգ Լորի
     «Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացե՛ք, որ նախ ինձ է ատել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, աշխարհն արդեն, որպես իրենը, ձեզ սիրած կլիներ. բայց որովհետև այս աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, դրա համար աշխարհը ձեզ ատում է» (Հովհ. 15:18-19):