Pages

Tuesday, March 30, 2021

ՊԱ՞ՀՔ, ԹԵ՞ ԾՈՄ

(Նյութը՝ Աստվածաշնչից, Վ. Նաջարյանի քարոզից և այլ աղբյուրներից)

Մեծ Պահքի շրջանն է: Շատերն ունեն բազում հարցեր՝ պա՞հք, թե՞ ծոմապահություն, քանի՞ օր, ի՞նչ ուտել, ինչի՞ց խուսափել և այլն:

Sunday, March 14, 2021

ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈ


Ն. Շնորհալի

ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍՈՅ

Առաւօ՛տ լուսոյ՝
Արեգա՛կն արդար,
Առ իս լոյս ծագեա՛:

Բղխո՛ւմն ի Հօրէ,
Բղխեա՛ ի հոգւոյս,
Բա՛ն քեզ ի հաճոյս:

Գա՛նձդ ողորմութեան,
Գանձիդ ծածկելոյ
Գտո՛ղ զիս արա:

Դո՛ւռն ողորմութեան,
Դաւանողիս բա՛ց,
Դասեցո՛ վերնոցն:

Երրեակ միութի՛ւն,
Եղելոց խնամո՛ղ,
Եւ ի՛նձ ողորմեա:

Զարթի՛ր, Տէր՝ յօգնել,
Զարթո՛ զթմրեալս՝
Զուարթնոց նմանիլ:

Էդ՛ Հայր անսկիզբն,
Էակի՛ց Որդի,
Է՛ միշտ Սուրբ Հոգի:

Ընկա՛լ զիս, գթա՛ծ,
Ընկա՛լ, ողորմա՛ծ,
Ընկա՛լ, մարդասէ՛ր:

Թագաւո՛ր փառաց,
Թողութեանց տուող,
Թող ինձ զյանցանս:

Ժողովո՛ղ բարեաց,
Ժողովեա՛ եւ զիս
Ժողովս անդրանկաց:

Ի քէն, Տէ՛ր, հայցեմ,
Ի մարդասիրէդ,
Ինձ բժշկութիւն:

Լե՛ր կեանք մեռելոյս,
Լո՛յս՝ խաւարելոյս,
Լուծանո՛ղ՝ ցաւոյս:

Խորհրդո՛ց գիտող,
Խաւարիս շնորհեա
Խորհո՛ւրդ լուսաւոր:

Ծնո՛ւնդ Հօր ծոցոյ,
Ծածկելոյս ստուերաւ
Ծագեա՛ զլոյս փառաց:

Կենարա՛ր փրկիչ,
Կեցո՛ զմեռեալս,
Կանգնեա՛ զգլորեալս:

Հաստեա՛ հաւատով,
Հաստատեա՛ յուսով,
Հիմնեցո՛ սիրով:

Ձայնիւս աղաչեմ,
Ձեռօքս պաղատիմ,
Ձիր բարեաց շնորհեա՛:

Ղամբարամբ լուսոյ,
Ղեկավա՛ր ճարտար,
Ղօղեալս ամրացո՛:

Ճառագա՛յթ փառաց,
Ճանապարհ ինձ ցո՛յց՝
Ճեպել ի յերկինս:

Միածի՛նդ Հօր,
Մո՛յծ զիս յառագաստ
Մաքուր հարսանեացդ:

Յորժամ գաս փառօք
Յահագին աւուրն,
Յիշեա՛ զիս, Քրիստո՛ս:

Նորոգո՛ղ հնութեանց,
Նորոգեա եւ զի՛ս,
Նորոգ զարդարեա՛:

Շնորհատո՛ւ բարեաց,
Շնորհեա՛ զքաւութիւն,
Շնորհեա՛ զթողութիւն:

Ուրախացո՛, Տէ՛ր,
Ոգւոյս փրկութեամբ,
Ոյր վասն եմ ի սուգ:

Չար մշակողին,
Չար սերմանց նորին
Չորացո՛ զպտուղն:

Պարգեւի՛չ բարեաց,
Պարգեւեա՛ իմոց
Պարտեացս թողութիւն:

Ջո՛ւր շնորհեա աչացս՝
Ջերմ հեղուլ արտօսր,
Ջնջել զյանցանըս:

Ռետի՛նըդ քաղցու,
Ռա՛մ հոգւոյս արբո,
Ռահ ցոյց ինձ լուսոյ:

Սէր անուն Յիսուս,
Սիրով քով ճմլեա՛,
Սիրտ իմ քարեղէն:

Վասն գթութեանդ
Վասն ողորմութեանդ,
Վերստի՛ն կեցո՛:

Տենչալւոյդ տեսլեամբ
Տո՛ւր ինձ յագենալ,
Տէ՛ր Յիսուս Քրիստոս:

Րաբո՛ւնդ երկնաւոր,
Րոտեա՛ զաշակերտս
Րամից երկնայնոց:

Ցօղ արեան քո, Տէ՛ր,
Ցօղեա՛ ի հոգիս,
Ցնծասցէ անձն իմ:

Իիւծեալս մեղօք,
Իիւծեալ՝ աղաչեմ,
Իիւսեա՛ յիս բարիս:

Փրկի՛չ բոլորից,
Փութա զիս փրկել
Փորձութեանց մեղաց:

Քաւիչ յանցանաց,
Քաւեա՛ զօրհնաբանս,
Քեզ երգել զփառս:

ԱՌԱՎՈՏ ԼՈՒՍՈ

Առավո՛տ լույսի՝
Արդար արեգակ,
Ինձ վրա լույս ծագեցրու:

Բխո՛ւմն Հորից,
Բխիր հոգուս մեջ
Խոսք՝ քեզ հաճելի:

Գանձդ ողորմության,
Քո ծածուկ գանձը
Գտնո՛ղ ինձ արա:

Դուռը ողորմության
Դավանողիս առաջ բա՛ց,
Դասիր վերինների հետ:

Երրյա՛կ միություն,
Եղածներին խնամո՛ղ,
Եվ ինձ ողորմյա:

Զարթնի՛ր, Տեր, օգնելու,
Զարթնեցրու թմրյալներին,
Որ հրեշտակների նմանվեն:

Անսկի՛զբ է Հայրը,
Գոյակի՛ց է Որդին,
Է միշտ Սո՛ւրբ Հոգին:

Ընկալի՛ր ինձ, գթա՛ծ,
Ընկալի՛ր, ողորմա՛ծ,
Ընկալի՛ր, մարդասե՛ր:

Թագավո՛ր փառքերի,
Թողությունների տվո՛ղ,
Թողություն տուր հանցանքներիս:

Ժողովո՛ղ բարիքների,
Ժողովիր և ինձ
Ժողովում անդրանիկների:

Քեզնից եմ, Տե՛ր, հայցում,
Մարդասերի՛ցդ,
Ինձ բժշկություն:

Եղիր կյանք՝ մեռյալիս,
Լու՛յս, խավարյալիս,
Վերացնո՛ղ՝ ցավերիս:

Խորհուրդների՛ գիտակ,
Խավարիս շնորհիր
Խորհուրդ լուսավոր:

Ծնո՛ւնդ Հոր ծոցի,
Ստվերով ծածկվածիս վրա
Ծագեցրու լույսը փառքերիդ:

Կենարա՛ր փրկիչ,
Ապրեցրո՛ւ մեռնողիս,
Կանգնեցրո՛ւ գլորվողիս:

Ստեղծիր հավատով
Հաստատիր հույսով,
Հիմնեցրու սիրով:

Ձայնովս աղաչում եմ,
Ձեռքերովս՝ պաղատում,
Բարիքների ձիրք շնորհիր:

Ջահերով լույսի,
Ճարտա՛ր ղեկավար,
Ամրացրո՛ւ տատանվողիս:

Ճառագայթ փա՛ռքի,
Ճանապարհ ցուց տուր ինձ՝
Ճեպելու երկինք:

Միածի՛նդ Հոր,
Մտցրո՛ւ ինձ առագաստը
Մաքուր քո հարսանյաց:

Երբ որ գաս փառքով,
Ահեղ դատաստանի օրը,
Հիշի՛ր ինձ, Քրիստո՛ս:

Նորոգո՛ղ հնությունների,
Նորոգի՛ր և ինձ,
Նորից զարդարիր:

Շնորհատո՛ւ բարիքների,
Շնորհի՛ր քավություն,
Շնորհի՛ր թողություն:

Ուրախացրո՛ւ, Տե՛ր,
Հոգուս փրկությամբ,
Սգի մեջ եմ ես:

Չար մշակողի,
Նրա չար սերմերի
Պտուղը չորացրո՛ւ:

Պարգևի՛չ բարիքների,
Պարգևիր դու իմ
Պարտքերին թողություն:

Ջուր շնորհիր աչքերիս,
Որ հեղեն ջերմ արցունք,
Ջնջեն հանցանքներս:

Խե՛ժդ քաղցրության,
Հոգուս ծարավը հագեցրու,
Ցույց տուր լույսի ճանապարհ:

Սեր անուն Հիսուս,
Սիրով քո ճմլիր
Սիրտն իմ քարեղեն:

Շնորհիվ քո գթության,
Շնորհիվ քո ողորմության՝
Վերստի՛ն ապրեցրու:

Քո տենչալի տեսքով
Տո՛ւր ինձ հագենալ,
Տեր Հիսուս Քրիստոս:

Ուսուցիչդ երկնավոր,
Աշակերտիդ կցիր
Երկնայինների երամին:

Ցողն արյան քո, Տե՛ր,
Ցողի՛ր  հոգուս վրա,
Որ ցնծա անձն իմ:

Հյուծված եմ մեղքերից,
Հյուծված աղաչում եմ՝
Հյուսի՛ր իմ մեջ բարին:

Փրկի՛չ բոլորի,
Փութա՛ ինձ փրկել
Փորձությունների մեղքերից:

Քավիչ հանցանքների,
Քավի՛ր օրհնաբանողիս մեղքերը՝
Քեզ փառքեր երգելու:


Sunday, February 14, 2021

7 ՔԱՅԼ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Օր 2)

Օր 2. Ինչպե՞ս ուսումնասիրել Աստվածաշունչը
Գ. Լորի

Կարելի է Աստվածաշունչն անվանել «կյանքի ձեռնարկ», որի կարիքն ունի յուրաքանչյուրս: Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ Աստծո և Նրան հաճելի կյաքնով ապրելու մասին, կարելի է գտնել Սուրբ Գրքի էջերում:

Sunday, January 31, 2021

7 ՔԱՅԼ ՆՈՐԱՀԱՎԱՏ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Օր 1)

Օր առաջին. Ինչպե՞ս կարող ես ճանաչել ԱՍՏԾՈՒՆ
Գրեգ Լորի 

Ի՞նչ է մեղքը: Մեղք նշանակում է չհամապատասխանել ԱՍՏԾՈ չափանիշին, որը կատարելությունն է: Մենք խախտել ենք ԱՍՏԾՈ պատվիրանները և զրկվել Նրա փառքից: Աստվածաշունչը Հռոմ. 3:23-ում մեզ ասում է. «Արդարեւ բոլորը մեղանչեցին, եւ զրվուած են Աստուծոյ փառքէն...»: Իսկ Հովհ. Ա. 1:8-ում ասվում է. «Եթե ըսենք. «Մենք մեղք մը չունինք», կը խաբենք մենք մեզ, ու ճշմարտութիւն չկայ մեր մեջ»:

Sunday, May 31, 2020

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱՌՆԱԼ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ

Գրեգ Լորի
(Տեսանյութի տեքստը)

Ուրեմն ինչպե՞ս արդարանալ Աստծո առջև:

Monday, March 23, 2020

ԱՂՈԹԵՔ ԵՎ ԹՈՂԵՔ ՁԵՐ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՍՏԾՈՒՆ


Գ. Լորի
«Հիմա ձեզնից ո՞վ կարող է մտահոգվելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել» (Արդյոք մտահոգվելով կարո՞ղ եք մեկ վայրկյանով երկարացնել ձեր կյանքը) Մատթ. 6:27 

Sunday, February 2, 2020

ԿՈԲԻ ԲՐԱՅԱՆՏԻ ՄԱՀԸ ՄԵԶ ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ Է, ՈՐ ԿՅԱՆՔՆ ԱՐԴԱՐ ՉԷ

Գրեգ Լորի
Հունվարի 27, 2020թ.

Այս կիրակի ես դժվարությամբ հավատացի լսածս լուրերին՝ Լոս Անջելեսի մոտակայքում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով մահացել էր Լոս Անջելես Lakers-ի լեգենդար բասկետբոլիստ Կոբի Բրայանտը: Նույն պատահարի զոհն էին դարձել նաև ութ այլ մարդիկ՝ ներառյալ Կոբիի տասներեքամյա դուստրը:
Ինչպե՞ս կարող էր Կոբիի նման կյանքով լեցուն, աշխույժ չեմպիոնը մեզնից այսպես հանկարծակի հեռանալ:

Wednesday, November 13, 2019

ԳՏՆԵԼ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գ. Լորի

Բայց ՆԱ ինձ ասաց. «Իմ շնորհը բավ է քեզ, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում»: Ահա թե ինչու ուրախությամբ պարծենում եմ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ հաստատվի Քրիստոսի զորությունը:
Բ. Կորնթ. 12:9

Saturday, December 26, 2015

ՆԱԽԱՆՁԸ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՈՆԵՐԻՆ

     Գ.Լորի
     «Առողջ սիրտը մարմնին կյանք է, բայց նախանձը` ոսկորներին փտածություն» (Առակաց 14.30):

Monday, July 6, 2015

ԹՈՒՅԼ ՏՈՒՐ, ՈՐ ՆԱ ՎԵՐՑՆԻ ԱՅԴ ԲԵՌԸ

     Գ. Լորի
     «Քանի որ եթե մարդ ամբողջ Օրենքը գործադրի և թերանա միայն մի պատվիրանի կատարման մեջ, հանցավոր կլինի ամբողջ Օրենքի առաջ» Հակոբ. 2.10:

ՏՈՒՆ

     Գ. Լորի
     «Մեր քաղաքացիությունը երկնքում է, որտեղից և սպասում ենք Փրկչին՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսին» Փիլիպպեցիս 3.20:

Sunday, May 3, 2015

ԱՂԱՎԱՂԵԼՈՎ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ

     Գ. Լորի
     «
Տեր Աստծո ստեղծած դաշտի բոլոր գազաններից առավել խորամանկ էր օձը: Նա կնոջն ասաց. «Իսկապե՞ս Աստված ասաց, թե պարտեզի որևէ ծառից մի կերեք»»:
Ծննդոց 3.1

Wednesday, April 1, 2015

ԳԵԹՍԵՄԱՆԻԻ ՊԱՐՏԵԶՈՒՄ

Գ.Լորի
     Ապա ասաց նրանց. «Իմ անձը չափազանց տրտմած է՝ մեռնելու աստիճան: Այստեղ մնացեք և արթուն կացեք»:
Մարկ 14.34

Monday, August 25, 2014

ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ՝ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

     Գ.Լորի    
     «Զգուշացի՛ր, որ ՏԻՐՈՋԴ՝ քո ԱՍՏԾՈՒՆ, չմոռանաս՝ չպահելով Նրա պատվիրանները, դատավճիռներն ու կանոնները... Երբ ուտես ու կշտանաս, վայելչագեղ տներ կառուցես ու բնակվես դրանց մեջ, ու երբ արջառներդ ու ոչխարներդ բազմանան, նաև արծաթդ ու ոսկիդ շատանա, ու ամբողջ ունեցածդ շատանա, սիրտդ թող չգոռոզանա, ու մի մոռացի՛ր Տիրոջդ՝ քո ԱՍՏԾՈՒՆ, որ Եգիպտոսի երկրից՝ ստրկության տնից, քեզ հանեց... » (Բ Օրինաց 8.11-14):

Sunday, July 20, 2014

ՈՉԻՆՉ ՆՈՐ ՉԷ

     Գ.Լորի
     «Ինչ որ եղել է, նույնը պիտի լինի. Ինչ որ կատարվել է, նույնը պիտի կատարվի: Արևի տակ ոչինչ նոր չէ» (Ժող. 1.9):

Saturday, April 19, 2014

ԾՊՏՎԱԾ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄ

Գ. Լորի
     «Սերը թող լինի առանց կեղծիքի: Չարից զգուշացեք ու բարուն հարեք»: Հռոմ. 12.9


Thursday, January 23, 2014

ՏԵՐՆ ԱՄԵՆԱՅՆԻ

Գ.Լորի

     «Ձեզնից նա, ով իր ողջ ունեցվածքից չհարաժարվի, չի կարող իմ աշակերտը լինել» (Ղուկաս 14.33):

Wednesday, November 13, 2013

ԻՆՉՈ՞Ի ԷՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ, ՈՐ ՀԻՍՈՒՍԸ ՄԱՀԱՆԱՐ

     (Մաս 1)
     Գրեգ Լորի


     ՀԻՍՈՒՍԻ ծնունդը Բեթլեհեմում, Նրա խաչելությունն ու հարությունը անկասկած ամենակարևոր իրադարձություններն են պատմության մեջ:

Saturday, September 21, 2013

ՔՐԻՍՏՈՍԸ՝ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՒՅՍ

Վարդան Նաջարյանի հարցազրույցը ամերիկահայ հայտնի ֆիզիկոս Դր. Գնել Դուրյանի հետ

Saturday, August 10, 2013

ԱՐԹՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ Է

Գրեգ Լորի

     «Մեզ նոր կյանք չպիտի՞ տաս, որպեսզի Քեզնով ժողովուրդդ ուրախանա: Մեր հանդեպ ողորմությունդ ցույց տուր, ո՜վ ՏԵՐ, և փրկությո՛ւնդ տուր մեզ» (Սաղմ. 85.6-7):


Saturday, July 27, 2013

ԵՎՍ ՄԵԿ ԱՐԹՆՈՒԹՅՈՒՆ

     Գրեգ Լորի

     «Ահա սա էր քրոջդ՝ Սոդոմի անօրենությունը. այն իր գյուղերով ունեցավ ամբարտավանություն (հպարտություն), հացի առատություն (որկրամոլություն) և անհոգ հանդարտություն (ծուլություն), բայց դժբախտին ու աղքատին չօգնեց: Խրոխտացան և իմ առջև գարշություն գործեցին: Ուստի նրանց բնաջնջեցի, երբ տեսա » (Եզեկիել 16.49-50):

Sunday, July 21, 2013

ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՐԳԸ

     Գրեգ Լորի
     «Նրանք երգում էին Աստծո ծառայի՝ Մովսեսի երգը և Գառնուկի երգը՝ ասելով. «Մեծ ու սքանչելի են քո գործերը, Տեր, Ամենակա՛լ Աստված. Արդար ու ճշմարիտ են քո ճամփաները, Ազգե՛րի թագավոր»» (Հայտն. 15.3):

Sunday, May 5, 2013

ԱՅՍՊԻՍԻ ՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

     Գրեգ Լորի
     «Արդարև եթե դու լռես այս ժամանակի մեջ, ուրիշ տեղից օգնություն ու ազատում պիտի հասնի հրեաներին, բայց դու և հորդ տունը պիտի կործանվեք. Ո՞վ գիտի, թերևս դու այսպիսի մի ժամանակի համար թագուհի եղար» (Եսթեր 4.14):

Friday, April 19, 2013

ԻՆՉՈ՞Ւ է ԱՍՏՎԱԾ ԴԱՏՈՒՄ

     Գրեգ Լորի

     «Դու, ում մաքրամաքուր աչքերը չեն կարող չարությունը տեսնել և անիրավության չեն կարող նայել, ինչո՞ւ ես նայում անհավատարիմներին և լռում, երբ ամբարիշտը իրենից արդարին կուլ է տալիս» (Ամբակում 1.13):

Wednesday, April 10, 2013

ԾՆՎԵԼՈՎ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ՝ ՄԱՀԱՆԱԼ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ

     Գրեգ Լորի

    «Ուրեմն մենք, լինելով հավատքով արդարացած, խաղաղություն ունենք ԱՍՏԾՈ հետ մեր ՏԻՐՈՋ՝ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ միջոցով: ՆՐԱՆՈՎ նաև արտոնություն ունեցանք հավատքով մոտենալու այս շնորհքին, որի մեջ ապրում ենք այժմ (կեցած ենք) և պարծենում ԱՍՏԾՈ փառքի հույսով» (Հռոմ. 5.1-2):

Friday, March 15, 2013

ՈՒՐԱԽ ԶԱՏԻԿ

     Գրեգ Լորի
     «Բայց մեռելների հարության մասին չե՞ք կարդացել Աստծո ձեզ ասված խոսքում: «Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվածը և Հակոբի Աստվածը»: Աստված մեռելների ԱՍՏՎԱԾԸ չէ, այլ ողջերինը»  (Մատթ. 22.31-32):


Wednesday, February 27, 2013

ՃՇՄԱՐԻՏ ՀԱՎԱՏՔ

     Գրեգ Լորի
     …[Պողոսն ու Բառնաբասը] այդ քաղաքի [Դերբե] մեջ ավետարանելուց և շատերին աշակերտելուց հետո վերադարձան Լիստրա, Իկոնիոն և Անտիոք՝ ամրացնելով աշակերտների անձերը և հորդորելով, որ հարատևեն հավատքի մեջ՝ ասելով. «Շատ տառապանքով պետք է մտնենք ԱՍՏԾՈ թագավորությունը» (Գործք 14. 20-21):

Sunday, February 24, 2013

ԽՈՐԱՄԱՆԿ ՀԱՐՁԱԿՈՒՄ

     Գրեգ Լորի
     «Փլուզման առջևից գնում է ամբարտավանությունը, և սայթակման առջևից՝ խրոխտության ոգին» (Առակ. 16.18):

Tuesday, February 19, 2013

ՏՅԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ ԵՎ ՏԵՐՆՏԵՍ

     Վ. Նաջարյան

     Սիրելիներ, այսօրվա քարոզի թեման է Տյառնընդառաջ և Տերնտես:
Ընթերցենք Ավետարան ըստ Ղուկ. 2.22-35-րդ համարները:

Wednesday, February 13, 2013

ԱՍՏԾՈ «ՎԵՐՋՆԱԽԱՂԸ»

     Գրեգ Լորի

     «Ոչ միայն այսքանը, այլև պարծենում ենք մեր նեղությունների մեջ ևս՝ գիտենալով, որ տառապանքը ծնում է համբերություն, համբերությունը՝ փորձառություն (տոկունություն), և փորձառությունը՝ հույս, իսկ հույսը երբեք ամոթով չի թողնում, որովհետև ԱՍՏԾՈ սերը մեր ստրերի մեջ սփռված է ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ միջոցով, որ մեզ տրվեց» (Հռոմ. 5.3-5):

Saturday, February 2, 2013

ԱՄԵՆԱՄԵԾ ՄԱՏՆԻՉԸ

     Գրեգ Լորի
     «Այդ ժամանակ տասներկու աշակերտներից մեկը, որ կոչվում էր Հուդա Իսկարիովտացի, գնաց քահանայապետերի մոտ և ասաց. «Ի՞նչ կտաք ինձ, եթե Նրան մատնեմ ձեզ»: Նրանք էլ երեսուն կտոր արծաթ խոստացան» (Մաթտ. 26.14-15):

Monday, January 28, 2013

ՄԻԱԿ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

     Գրեգ Լորի

     «Սակայն փառքով ու պատվով պսակված ենք տեսնում ՀԻՍՈՒՍԻՆ, որ հրեշտակներից մի քիչ ցածր դասվեց մահվան չարչարանքների համար, որպեսզի ԱՍՏԾՈ շնորհով բոլոր մարդկանց փոխարեն մահը ճաշակի» (Եբր. 2.9):


Sunday, January 27, 2013

ԱՍՏԾՈ ՁԵՌՔՈՒՄ Է

     Գրեգ Լորի

     «Մարդու որդին եկավ, որպեսզի փնտրի կորածին և փրկի» (Ղուկ. 19.10):

Tuesday, January 22, 2013

ԻՆՉՊԻՍԻՆ ԿԱՐՈՂ Է ԼԻՆԵԼ ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՄԻ ՄԱՐԴՈՒ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

     Գրեգ Լորի

     «Ինչպես մեկ մարմնի մեջ ունենք բազում անդամներ, և այդ բոլոր անդամները միևնույն պաշտոնը չունեն, նույնպես մենք՝ շատ լինելով՝ մեկ մարմին ենք ՔՐԻՍՏՈՍՈՎ, և յուրաքանչյուրս՝ իրար անդամներ» (Հռոմ. 12.4-5)

Saturday, January 12, 2013

ՄԻԱԿ ՈՒՂԻՆ

     Լ. Հ.     

     Ծնվել եմ քրիստոնյա ընտանիքում. ես հայ եմ, ու ծնունդիցս դարեր առաջ իմ կրոնական պատկանելությունն արդեն կանխորոշված էր: Հինգ տարեկան էի, երբ ինձ կնքեցին, ու այդ օրվանից կրում եմ խաչ, որի նկատմամբ միշտ ինչ-որ ակնածանք ու թերևս կույր վախ եմ զգացել:

Wednesday, January 9, 2013

ՀԻՇԻ՛Ր ԱՍՏԾՈՒՆ

     Գրեգ Լորի

     «Հիշի՛ր քո Տեր ԱՍՏԾՈՒՆ, որովհետև ՆԱ է քեզ ուժ տալիս հարստություն
վաստակելու համար, որպեսզի հաստատի իր ուխտը, որի համար երդում է արել հայրերիդ հետ» (Բ Օրինաց 8.18):

Sunday, December 23, 2012

Ի՞ՆՉ ԵՄ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՏՈՆԻՆ

     Գրեգ Լորի

     «Ուստի ոչ ոք թող չդատի ձեզ կերակուրի կամ խմելիքի համար, կամ տոների, ամսագլուխների կամ Շաբաթների կապակցությամբ, որոնք գալիք բաների ստվերն են միայն, բայց մարմինը Քրիստոսի է»  (Կող. 2.16-17):

Sunday, December 16, 2012

ՆՎԵՐ, ՈՐԻՆ ՄԵՆՔ ԱՐԺԱՆԻ ՉԷԻՆՔ

     Գրեգ Լորի
     «Բայց ԱՍՏՎԱԾ մեր հանդեպ ունեցած իր սերը հայտնեց նրանով, որ երբ տակավին մեղավոր էինք, ՔՐԻՍՏՈՍԸ մեռավ մեզ համար» (Հռոմ. 5.8):

ՃՇՄԱՐԻՏ ՓՆՏՐՈՂՆԵՐԸ

     Գրեգ Լորի

     «Երբ Հիսուսը ծնվեց Հրեաստանի Բեթղեհեմ քաղաքում, Հերովդես արքայի օրով, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ և ասացին. «Ո՞ւր է հրեաների արքան, որ ծնվեց, որովհետև նրա աստղը տեսանք արևելքում և եկանք նրան երկրպագելու» (Մատթ. 2.1-2):

Saturday, December 15, 2012

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ (երրորդ մաս)

     Գրեգ Լորի

     ՀԱԿԱՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ
     Շատ կուլտեր են եղել (Heaven's Gate, the Order of the Solar Temple, the Branch Davidians, Jim Jones–ի հետևորդներ և այլն), որոնք փորձել են թողնել այս աշխարհը՝ փնտրելով ավելի լավ մի վայր, ինքնասպանության ճանապարհով։

Sunday, December 9, 2012

ԱՍՏԾՈ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ՆՎԵՐԸ

     Գրեգ Լորի
 
     
Տարիներ շարունակ հանրահայտ Նեյման Մարկուսը իր կատալոգում ներկայացրել է բավականին շռայլ նվերներ:Tuesday, November 20, 2012

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՍԵՐՈՒՆԴ ՍՏՐԱՏԵԳԻԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԻ

     Գրեգ Լորի

     «Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, բայց մշակները՝ քիչ։ Ուստի խնդրեցե՛ք հնձի Տիրոջը, որ իր հնձի համար մշակներ ուղարկի»» (Ղուկ. 10.2):

Saturday, November 10, 2012

ԼԻՆԵՆՔ ԽՈՐԱԹԱՓԱՆՑ, ԲԱՅՑ ՈՉ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՂ

     Գրեգ Լորի
     «Ապա ճշմարտությունը խոսելով սիրո մեջ, ամեն բանի մեջ աճենք Նրանով, որ Գլուխն է, այսինքն՝ Քրիստոսով» (Եփես. 4.15):

ԱՆՀԱՎԱՏՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՍԻՐԱԾ ՍՈՒՐԲԳՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ

     Գրեգ Լորի   
     
«Որովհետև արդեն ժամանակն է, որ դատաստանը սկսվի, և սկսվի ԱՍՏԾՈ տնից: Իսկ եթե նախ մենք ենք դատվելու, ապա ի՞նչ կլինի վախճանը նրանց, ովքեր չհնազանդվեցին ԱՍՏԾՈ Ավետարանին» (Ա ՊԵտրոս 4.17):

Saturday, November 3, 2012

ՄԻ ՎՍՏԱՀԵՔ ՁԵՐ ՍՐՏԻՆ

     Գրեգ Լորի     
     Սիրտը ամեն բանից ավելի խաբեբա ու խիստ չար է, ո՞վ կարող է ճանաչել այն» (Երեմ. 17.9):

ՀԱՎԱՏՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐ

     Գրեգ Լորի
     «Եթե աշխարհը ձեզ ատում է, իմացե՛ք, որ նախ ինձ է ատել։ Եթե այս աշխարհից լինեիք, աշխարհն արդեն, որպես իրենը, ձեզ սիրած կլիներ. բայց որովհետև այս աշխարհից չեք, այլ ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, դրա համար աշխարհը ձեզ ատում է» (Հովհ. 15:18-19):

Sunday, October 28, 2012

ԻՍԿ ՀԵՏՈ՞

     Գրեգ Լորի

     «Լսենք այս ամբողջ խոսքի եզրակացությունը.Վախեցի՛ր Աստծուց և պահիր Նրա պատվիրանները, որովհետև սա է մարդու ամբողջ պարտականությունը» (Ժողով. 12.13):

Monday, October 15, 2012

ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆ

     Գրեգ Լորի

      «Այդ ժամանակ Տիրոջից վախեցողները իրար հետ խոսեցին: Տերը անսաց, լսեց, և իր առջև հիշատակի գիրք գրվեց Տիրոջից երկյուղ կրողների համար և Նրա անվան մասին խորհրդածողների համար»  (Մաղաքիա 3.16):


Wednesday, October 3, 2012

ԴԻՄԱԴՐԵԼ ԳԱՅԹԱԿՂՈՒԹՅԱՆԸ

     Գրեգ Լորի
     Գրեթե միշտ գայթակղությունը ներս է թափանցում մեր մտքի դռներով: Երբ սատանան ցանկացավ առաջին տղամարդուն ու կնոջը մեղքի մեջ գցել, նա հարձակվեց կնոջ մտքի վրա: Ահա թե ինչու էր Պողոսը զգուշացնում կորնթացի հավատացյալներին. «Բայց երկյուղ եմ կրում, թե միգուցե, ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խաբեց Եվային, ձեր միտքը ապականվի ու շեղվի Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած պարզամտությունից» (2 Կորնթ.11.3):

Sunday, September 30, 2012

ՓԱՌՔ ԱՍՏԾՈՒՆ ՉՊԱՏԱՍԽԱՆՎԱԾ ԱՂՈԹՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

     Գրեգ Լորի
     Այնքան ուրախ եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ երբեմն մերժում է իմ աղոթքները: Ես ջերմեռանդորեն աղոթել եմ այնպիսի բաների համար, որոնք կարծել եմ ԱՍՏԾՈ կամքն են, սակայն սխալվել եմ: Այնքան շնորհակալ եմ, որ ԱՍՏՎԱԾ «ոչ» է պատասխանել այդ աղոթքներին:

Saturday, September 29, 2012

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԵՐԵՔ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

     Գրեգ Լորի      «Տեսա քո գործերը, դու, որ կենդանի եղողի անուն ունես, բայց մեռած ես։ Արթո՛ւն եղիր և զորացի՛ր այսուհետև, քանի որ մոտ ես մեռնելու. քանզի քո գործերը Աստծու առաջ կատարյալ չգտա» (Հայտնություն 3.1-2):

Thursday, September 27, 2012

ԻՆՉՊԵՍ Է ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՄԱՀԱՆՈՒՄ

     Գրեգ Լորի
     «Տեսա քո գործերը, սերը, հավատը և քո ծառայությունը համբերությամբ, քանի որ քո վերջին գործերն ավելի շատ են, քան առաջինները» (Հայտն. 2.19)։

Wednesday, September 26, 2012

ՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՉ ՄԻՇՏ Է ԼԱՎ

     Գրեգ Լորի

     «Եղբայրնե՛ր, դուք կոչված եք ազատության. միայն թե ձեր ազատությունը սոսկ մարմնի ցանկությունների համար չլինի, այլ սիրո՛վ ծառայեք միմյանց» (Գաղատացիս 5.13):

Thursday, May 31, 2012

ԱՆԱՆԻԱՅԻ ԵՎ ՍԱՓԻՐԱՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գործք Առաքելոց 5-րդ գլուխ
Իսկ Անանիա անունով մի մարդ, իր կնոջ՝ Սափիրայի հետ միասին, մի ագարակ վաճառեց եւ նրա գումարից մի մասը կնոջ գիտութեամբ թաքցրեց եւ միւս մասը բերեց դրեց առաքեալների ոտքերի առաջ։

ՆԵՐԿԱՅԱՑԻՐ ԱՅՆՊԻՍԻՆ, ԻՆՉՊԻՍԻՆ ԿԱՍ

Գրեգ Լորի

«Զգո՛յշ եղէք, որ ձեր ողորմութիւնը մարդկանց առջեւ չանէք, որպէս թէ այն լինէր ի ցոյց նրանց. այլապէս վարձ չէք ընդունի ձեր Հօրից, որ երկնքում է» (Մատթ. 6:1):


Sunday, May 27, 2012

ՆԱԽԱՏԻՊԻ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

Գրեգ Լորի
«Որովհետեւ այդպիսիները՝ սուտ առաքեալներ, նենգաւոր մշակներ, կերպարանաւորւում են Քրիստոսի առաքեալների կերպարանքով. եւ դա զարմանալի բան չէ. քանզի ինքը՝ Սատանան էլ է կերպարանաւորւում որպէս լուսոյ հրեշտակ» ( 2 Կորնթ.11:13-14):